Leerlingenraad

De leerlingenraad van het MML bestaat uit één klassenvertegenwoordiger uit elke klas en een gekozen voorzitter. Wil je in de leerlingenraad plaats nemen, dan moet je zorgen dat je klassenvertegenwoordiger wordt. Leerlingen van de leerlingenraad hebben als taak de belangen van de leerlingen van het MML te behartigen.

Op het MML wordt de leerlingenraad steeds actiever. Deelschoolleiders betrekken hen steeds vaker voor advies over het beleid van de school en leerlingen weten steeds beter hun weg te vinden om dingen voor elkaar te krijgen.

Leerlingen hebben ook zitting in de Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid. De MR op het MML bestaat uit 8 leden, waarvan 2 leerlingen.

Het MML maakt onderdeel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(MSA). Omdat deze scholengroep uit meer dan 1 school bestaat, is er binnen het MSA ook een Centrale Medezeggenschapsraad(CMR). Hierin zijn de deelmedezeggenschapsraden van de betrokken scholen vertegenwoordigd. De CMR overlegt met de bestuurder(s) van de MSA. Ook hier zijn leerlingen vertegenwoordigd. Voor meer informatie over dit onderdeel, zie de website onder het kopje medezeggenschapsraad.