Special Classes

Sinds 2014 moet elke school passend onderwijs aanbieden. Op het Metis Montessori Lyceum zijn we daar al veel langer mee bezig. Wij bieden leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) de kans om onderwijs op havo/vwo-niveau te volgen in speciale klassen: de special clASS. De leerlingen krijgen in de onderbouw les in een vast lokaal. De omgeving waarin de leerlingen les krijgen is gestructureerd en prikkelarm. De groepsgrootte is 12 tot maximaal 14 en het onderwijs wordt verzorgd door een groep geschoolde docenten in een aangepaste vorm, gericht op leerlingen met ASS. Sommige vakdocenten geven les in een vaklokaal. Een ambulant begeleider, onderwijsadviseur en een orthopedagoog begeleiden de coaches, de deelschoolleider en de docenten.

Het Metis heeft er voor gekozen om het passend onderwijs op deze manier vorm te geven, omdat we ons zo kunnen specialiseren in een specifiek gebied. Leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben een specifieke onderwijsbehoefte, zowel pedagogisch als didactisch. In reguliere klassen lopen zij vaak vast op het vastomlijnde aanbod: te grote groepen, te grote school en het onderwijs en de zorg zijn niet voldoende toegerust op deze specifieke groep leerlingen. Voor veel leerlingen met ASS is de overgang naar het reguliere voortgezet onderwijs dan ook een te grote stap. In een setting met een aangepast zorgaanbod en meer begeleiding is onderwijs vaak wel mogelijk.

Dit onderwijsaanbod is mogelijk voor (rugzak)leerlingen met de diagnose autisme en leerprestaties op minimaal havo-niveau. Vaak missen zij, ondanks goede cognitieve vaardigheden, op sociaal emotioneel gebied het vermogen zich goed aan te passen aan de dagelijkse gang van zaken op school. Bovendien wordt in het voortgezet onderwijs een groot beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en zelfstudie, terwijl leerlingen met autisme juist moeite hebben met plannen/organiseren en met samengestelde opdrachten waarbij veel inlevingsvermogen verwacht wordt. In de special classes op het Metis wordt hier rekening mee gehouden en leren de leerlingen stapje voor stapje hoe zij toch hun weg hier in kunnen vinden. De belemmeringen die kinderen door ASS kunnen hebben, mogen dus niet van dien aard zijn dat onderwijs binnen deze aangepaste reguliere vorm op het Metis niet of nauwelijks mogelijk is. Schakeling naar of (her)plaatsing in het regulier voortgezet onderwijs blijft natuurlijk mogelijk.

De intake criteria voor plaatsing in de special classes op het Metis zijn:

  • leerprestaties op havo/vwo-niveau
  • mogelijkheden tot zelfreflectie en verbaliteit
  • mogelijkheden tot zelfsturing
  • motivatie om te leren
  • de leerling is minimaal 12 jaar
  • diagnose autisme.

Het is voor ouders, leerlingen, AB-ers en IB-ers van belang om zich in een vroeg stadium te oriënteren op de onderwijsmogelijkheden voor deze ASS-leerlingen. Zij kunnen daarom direct en tussentijds worden aangemeld bij het MML. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek en aan de hand van vastgestelde criteria wordt een advies uitgebracht of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing in de Special Class van het Metis. Na de aanmelding kan extra onderzoek plaatsvinden. Aanmelding vindt plaats conform de regels van de Kernprocedure zoals die in Amsterdam gelden, waarbij de special class als een  tussenvoorziening bepaald is. Doel van de vooraanmelding is vóór de Kernprocedure te komen tot een helder en bindend advies betreffende de plaatsingsmogelijkheid. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend betreffende de definitieve plaatsing. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, zodat dit bij over-inschrijving kan leiden tot loten.

Voor een persoonlijk advies of een afspraak kunt u ook contact opnemen met een van de begeleiders van de special class via mml.specialclass@msa.nl of 020-59 79 327. Het (concept) beleidsplan voor de special classes vindt u hier. Omdat het Metis het passend onderwijs rond ASS specialiseert, bieden wij voor de reguliere leerlingen buiten de special classes alleen basiszorg.